Përfshirje apo përjashtim – Minoritetet në Sektorin e Sigurisë në Kosovën e pas-pavarësisë

5/03/2014

Përfshirje apo përjashtim – Minoritetet në Sektorin e Sigurisë në Kosovën e pas-pavarësisë
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

SlovakAID &PONTIS

AUTORË

Donika Emini

Shkarko

Audienca dhe akterët kryesorë të këtij dokumenti janë institucionet e sigurisë në Kosovë, Qeveria e Kosovës, komunitetet etnike, përfaqësuesit e tyre dhe komuniteti ndërkombëtar i përfshirë në këtë proces. Po ashtu, ky punim ka për qëllim të ofrojë një kornizë analitike mbi gjendjen ekzistuese në lidhje me përfaqësimin dhe përfshirjen e minoriteteve etnike në sektorin e sigurisë në Kosovë.

Analiza ofron një vlerësim të shkurtër kritik të kornizës aktuale ligjore në lidhje me përfshirjen e grupeve etnike minoritare në sektorin e sigurisë, si dhe po ashtu ekzistimi i mekanizmave dhe përgjegjësitë e tyre institucionale në përfshirjen e minoriteteve etnike. Gjithashtu kjo analizë ofron një vlerësim të gjendjes aktuale të përfshirjes dhe pjesëmarrjes së minoriteteve etnike në Policinë e Kosovës (PK), Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe Këshillit të Sigurisë së Kosovës (KSK) si dhe sfidat më te cilat këto institucione përballen në përmbushjen e kushteve të parapara me kornizën ligjore.