Përafrimi i Ligjit të Kosovës për Infrastrukturën Kritike me Direktivën e BE-së për Qëndrueshmërinë e Entiteteve Kritike dhe Direktivën NIS2 të BE-së

16/01/2024

Përafrimi i Ligjit të Kosovës për Infrastrukturën Kritike me Direktivën e BE-së për Qëndrueshmërinë e Entiteteve Kritike dhe Direktivën NIS2 të BE-së
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Mbështetur nga

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË

Besnik Limaj

Shkarko

Ky raport hulumtues ofron një analizë të hollësishme dhe rekomandimet strategjike për rishikimin e Ligjit të Kosovës nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike. Objektivi I tij është ta përafrojë atë me standardet më të reja të Bashkimit Evropian siç përcaktohen në Direktivën (BE) 2022/2557 mbi qëndrueshmërinë e entiteteve kritike dhe Direktivën NIS 2 të BE-së 2022/2555, duke u fokusuar në sigurinë kibernetike.

Vështrimet kryesore:

 1. Konteksti Legjislativ dhe Evoluimi:
  • Legjislacioni ekzistues i Kosovës, Ligji Nr. 06/L –014, fillimisht i përafruar me Direktivën e BE-së 2008/114/EC, tani është i vjetërsuar për shkak të shfuqizimit të kësaj direktive dhe futjes së standardeve të reja të BE-së.
  • Direktiva e re (BE) 2022/2557 prezanton një ndryshim paradigme nga një qasje e orientuar te mbrojtja në një qasje të orientuar te qëndrueshmëria, duke zgjeruar fushën e mbrojtjes së infrastrukturës kritike.
  • Direktiva e BE-së NIS 2 2022/2555 zgjeron ndjeshëm kornizën e sigurisë kibernetike, duke theksuar nevojën për menaxhim gjithëpërfshirës të rrezikut, raportim të përmirësuar të incidenteve dhe mbulim të zgjeruar sektorial.
 2. Analiza Krahasuese e Legjislacionit:
  • Ligji aktual i Kosovës fokusohet kryesisht në sektorët e energjisë dhe transportit me role të përcaktuara për mbrojtjen e infrastrukturës, siç janë Koordinatorët e Sigurisë dhe Zyrtarët  Ndërlidhës të Sigurisë.
  • Nga ana tjetër, direktivat e BE-së propozojnë qasje integruese të menaxhimit të rrezikut, duke përfshirë një gamë më të gjerë sektorësh, përfshirë infrastrukturën dixhitale, kujdesin shëndetësor dhe administratën publike, dhe theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit me gjithë BE-në.
 3. Rekomandimet Strategjike për Ligjin Nr. 06/L –014:
  • Rishikimi i ligjit për t'u përafruar me kornizën e orientuar drejt qëndrueshmërisë së Direktivës (BE) 2022/2557, me theks për një qasje gjithëpërfshirëse për vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut.
  • Të zgjerohet fushëveprimi sektorial për të përfshirë sektorët kritikë të identifikuar në Direktivat e BE-së, duke siguruar mbulim gjithëpërfshirës të të gjithë komponentëve jetikë të infrastrukturës.
  • Rritja e planifikimit të sigurisë dhe qëndrueshmërisë, përmirësimi i mekanizmave të koordinimit dhe sigurimi i sistemeve të fuqishme të raportimit dhe shkëmbimit të informacionit.
  • Integrimi i teknologjive dhe praktikave më të fundit të sigurisë kibernetike, duke iu përmbajtur standardeve evropiane të sigurisë kibernetike dhe kërkesave të certifikimit.
  • Nxitja e bashkëpunimit të fortë ndërkombëtar për shkëmbimin e njohurive dhe përpjekjeve bashkëpunuese në mbrojtjen e infrastrukturës.
  • Krijimi i një mekanizmi për rishikim të vazhdueshëm dhe përshtatje dinamike të ligjit për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive teknologjive dhe kërcënimeve në zhvillim.

 

Konkludim: Përafrimi i propozuar i ligjit të infrastrukturës kritike të Kosovës me direktivat e fundit të BE-së është imperativ për qëndrueshmërinë dhe sigurinë e vazhdueshme infrastrukturore të Kosovës. Zbatimi i këtyre rekomandimeve strategjike do të sigurojë që Kosova jo vetëm të jetë në përputhje me standardet e BE-së, por gjithashtu të rrisë aftësitë e saj për t'u mbrojtur nga kërcënimet e reja. Ky përafrim progresiv do të forcojë qëndrueshmërinë e infrastrukturës së Kosovës, duke siguruar kështu mirëqenien dhe stabilitetin e qytetarëve të saj në një mjedis global gjithnjë e më të ndërlidhur dhe të dixhitalizuar.