Libër i vogël i zi për grupet e krimit të organizuar në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor

1/12/2022

Libër i vogël i zi për grupet e krimit të organizuar në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor
E PUBLIKUAR NGA

Belgrade Centre for Security Policy (BCSP)

Mbështetur nga

Netherlands Embassy in Belgrade, the Royal Norwegian Embassy in Belgrade, the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States

AUTORË

Dušan Stanković; Hulumtues nga QKSS: Shpat Balaj, Plator Avdiu

Shkarko

Ky hulumtim fokusohet në gjashtë kandidatët për pranim në Bashkimin Evropian (BE) nga Ballkani Perëndimor (BP6): Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Objektivat e tij janë të hartojë fenomenin dhe karakteristikat kryesore të grupeve të krimit të organizuar (GKO) në rajon. Analiza bazohet në hulumtimin e të dhënave primare dhe sekondare, duke përdorur intervista ekspertësh, njoftime policore, statistika zyrtare, dokumente kombëtare SOCTA, etj.