BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

2/02/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

NED

AUTORË

Donika Emini

Shkarko

BKS-ja i drejtohet akterëve të ndryshme, të cilat janë të interesuar t’i përcjellin trendet e opinionit publik në fushën e sigurisë dhe të drejtësisë. Rrjedhimisht, ndër të tjera i drejtohet hartuesve të politikave në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, organizatave ndërkombëtare në Kosovë dhe selive të tyre, organizatave vendore dhe ndërkombëtare të shoqërisë civile, qarqeve akademike dhe mediave.

Interpretimi reflekton mbi grupin e faktorëve politik dhe shoqërorë të cilat kanë ndikuar në formësimin e mendimit të të anketuarve. Dekonstruksioni i opinionit është i bazuar në përfshirjen e drejtpërdrejtë të interpretuesit të të dhënave në intervistat e drejtëpërdrejta me të anketuarit. Gjithashtu, grupet e fokusit me hulumtuesit në terren të cilët kanë mbështetur përpjekjet e ekipit të QKSS në dekonstruktimin dhe analizimin e mëtejshëm të opinioneve që përmban ky edicion special. Ky edicion thekson perceptimet e qytetarëve ndaj shteteve rajonale dhe ndërkombëtare, partnerët politik dhe strategjik të Kosovë, si dhe dialogun me Serbinë - duke qenë njëri ndër proceset më të debatueshme dhe të tejzgjatura në politikën e jashtme të Kosovës.

Përcaktimi i mostrës, pilotimi dhe intervistat u zhvilluan prej ekipit të QKSS-s, i cili përbëhej prej 27 hulumtuesve të terrenit. Mostra gjithëpërfshirëse në nivel vendi, prej të cilës është realizuar hulumtimi, përbëhej prej 1,093 amvisërive, duke u pasuar prej një mostre përfaqësuese të popullsisë së moshës mbi 18 vjeçare në Kosovë. Ndarja sipas përkatësisë etnike e pjesëmarrësve të intervistuar ishte si vijon: 86.9 për qind shqiptarë të Kosovës, 7.0 për qind serbë të Kosovës, dhe 6.1 për qind pjesëtarë të bashkësive të tjera (1.4 për qind turq, 0.6 për qind boshnjakë, 0.9 për qind romë, ashkali, dhe egjiptianë, dhe të tjerët janë goranë, kroatë dhe malazezë).