CAPACITY BUILDING OF THE CIVIL SOCIETY SECTOR IN PLANNING AND MONITORING THE REFORMATION OF THE SECURITY SECTOR IN THE WESTERN BALKANS

Projekti "Nërtimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile në Planifikimin dhe Monitorimin e Reformimit të Sektorit të Sigurisë Në Ballkanin Perëndimor"

About Project

Projekti "Nërtimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile në Planifikimin dhe Monitorimin e Reformimit të Sektorit të Sigurisë Në Ballkanin Perëndimor" përfshin një organizatë nga secili vend për planifikimin dhe monitorimim e sektorit të sigurisë.

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë e mbulon rastin e Kosovës.

Organziatat tjera të involvuara në këtë projekt janë: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) Shqipëri; Qendra për Studime të Sigurisë (QSS) BeH; Instituti për Mardhënje Ndërkombëtare (IMN) Kroaci; Qenra për Demokraci dhe Drejta të Njeriut (QDDN) Mali i Zi; Analitika, Maqedoni; dhe Qenra për Mardhënje Ushtarako-Civile (QMUC) Serbi.

Kronologjia e Reformimit të Sektorit të Sigurisë në Kosovë (Dokument i Formatit PDF në Gjuhën Angleze)

 

Bibliografi - Reformimi i Sektorit të Sigurisë në Kosovë(Dokument i Formatit PDF në Gjuhën Angleze)