Call for Applications for field researchers - Western Balkans Security Barometer 2020

9/09/2020

Konkurs për pranimin e hulumtuesve në terren - Barometri i Sigurisë në Ballkanin Perëndimor  2020

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) invites all the interested potential candidates to apply for Field Researcher for the Western Balkans Security Barometer 2020 Edition. The field Research will start on 25th of September throughout Kosovo and will last between five to seven days.

Kriteret esenciale të përzgjedhjes:

• Të jetë student në fakultetet e shkencave sociale (shkenca politike, sociologji, juridik)

• Të shpreh interesim dhe gatishmëri për hulumtim në shkencat sociale në përgjithësi dhe çështje të sigurisë në veçanti;

• Të ketë njohuri të mira të metodave të hulumtimit shkencor;

• Të jetë jo më i/e vjetër se 25 vjeç;

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

• CV

• Letërnjoftimi/Pasaporta e skanuar

Për të aplikuar për Hulumtues në terren, ju lutem dërgoni të gjitha dokumentet në këtë e-mail adresë: [email protected] duke shkruar në Subjekt - Aplikimi per hulumtues ne terren - BSBP 2020. Konkursi mbetet i hapur deri më 16 shtator 2020. Interesimet pas kësaj date nuk do të merren parasysh.

Vërejtje:

Dokumentet e pakompletuara dhe çdo mënyrë tjetër e kontaktit nuk do të merret parasysh.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen përmes emailit. Mos-kontaktimi i juaj deri më 18 shtator 2020 nënkupton se ju nuk jeni përzgjedhur.